O Rožňave

Jednou z najstarších písomných zmienok o Rožňave sa objavuje v listine kráľa Ondreja III. z roku 1291,ktorou nariadil Jágerovskej kapitule, aby vyslala svojho zástupcu, ktorý by spolu s kráľovským zástupcom vytýčil hranice obce Rosnoubana. Ako budúcich majiteľov obce uviedol ostrihomského arcibiskupa Lodomíra a Ostrihomské arcibiskupstvo.

Historické jadro v Rožňave 

Historické jadro v Rožňave pozostáva z priestranného štvorcového námestia, najväčšieho svojho druhu na Slovensku a niekoľkých priľahlých ulíc. Štruktúra historického jadra podobná dnešnej sa vytvorila už približne koncom 15. storočia a zachovala sa až do dnešných čias. Dominantami námestia sú renesančná strážna veža, radnica, biskupský palác, kláštor vincentiek a budova bývalej banskej komory. Pred strážnou vežou stojí pomník Francišky Andrássyovej, patrónky chudobných, postavený v secesnom štýle v roku 1905. Zo sakrálnych pamiatok je najkrajšou a zároveň najvýznamnejšou pamiatkou mesta gotický katedrálny kostol Nanebovzatia Panny Márie zo 14. storočia. Ďalšími sú kostol Sv. Anny, kostol Sv. Františka Xaverského, ako aj evanjelický kostol – jedna z najcennejších klasicistických stavieb na Slovensku. Významnou budovou je aj rímskokatolícka fara so zvyškami barokových nástenných malieb na fasáde a budova bývalého mestského špitálu s troma barokovými sochami v priečelí.

Historické jadro môžu návštevníci mesta obdivovať aj z vyhliadkovej pavlače renesančnej strážnej veže. 

Námestie baníkov po rekonštrukcii

mesto-pano