Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti Gemera a Malohontu

Gemerské osvetové stredisko, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, má
v hlavnej náplni svojej činnosti rozvoj, dokumentáciu a šírenie kultúrneho dedičstva regiónu
Gemer. V oblasti tradičnej kultúry ide aj o uchovávanie nehmotných jazykových prejavov.
V záujme čo najvernejšieho zachovania a správnej interpretácie jednotlivých nárečí vznikla
jedinečná metodická príručka Transkripcia nárečia vo folkloristických textoch z oblasti
Gemera a Malohontu.
Určená je etnológom, kultúrno-osvetovým pracovníkom, ale aj folkloristom, či zberateľom
ľudovej slovesnosti. Ponúka nielen návod na jednotný prepis nárečových prejavov, ale aj
charakteristiku a členenie nárečí a nárečových skupín v oblasti, a tiež praktické príklady
správneho použitia špeciálnych znakov a grafém pri transkripcii.
Autorom publikácie je mladý jazykovedec a Gemerčan Mgr. Gabriel Rožai, PhD., pedagóg
Katedry slovenského jazyka a komunikácie Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici.
Vo svojej profesijnej činnosti sa prioritne venuje folklóru a nárečiu svojho regiónu, pretože ich
považuje za významné piliere regionálnej identity jeho obyvateľov.
„Hlavnou motiváciou pri tvorbe príručky bolo sprostredkovať základné informácie
o možnostiach prepisu nárečových a folkloristických textov s dôrazom na oblasť Gemera
a Malohontu. Nárečia tejto oblasti sú totiž veľmi rozmanité a obsahujú hlásky, ktoré si
vyžadujú osobitný zápis. Práve správny grafický záznam a schopnosť primerane ho
interpretovať umožňujú zachovať identickú podobu našich nárečí a v tejto forme ich
odovzdať ďalším generáciám,“ uvádza Gabriel Rožai.
Vydaniu publikácie predchádzal niekoľkoročný terénny výskum autora v spolupráci s
Gemerským osvetovým strediskom, ktorého výsledky sa podarilo publikovať vďaka podpore
z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Projekt podalo a spolufinancovalo Gemerské
osvetové stredisko a publikácia je pre záujemcov dostupná u vydavateľa.

 

Kontaktná osoba:
Anežka Kleinová, kleinova@gos.sk, 0915 884 135
Gemerské osvetové stredisko, Betliarska 8, Rožňava
www.gos.sk

Transkripcia