Vážení občania,
na základe uznesenia Komisie kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky mesto Rožňava vyzýva občanov, organizácie a inštitúcie na predkladanie návrhov na „Osobnosť roka 2021“. Cieľom tejto výzvy je predstaviť verejnosti známu vybranú osobnosť, ktorá sa narodila, žila, alebo pôsobila v Rožňave a už nežije. Špecifickým cieľom je pritiahnuť pozornosť návštevníkov a obyvateľov mesta na miesta späté s vybranou osobnosťou, dokumentovať, propagovať a popularizovať významné osobnosti, a to prostredníctvom rôznych kultúrno-osvetových podujatí. Predložené návrhy budú prerokované v Komisii kultúry, cestovného ruchu a regionálnej politiky na jej septembrovom zasadnutí.
Vyzývame preto občanov, organizácie a inštitúcie, aby predložili písomne svoje návrhy:
„Osobnosť roka 2021“ spolu s krátkym textom o živote tejto osobnosti a objasňujúcim jej prínos pre mesto Rožňava.
Návrhy môžete posielať najneskôr do 30. júna 2020
  • poštou na adresu:
Mestský úrad
Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu
Šafárikova 29
048 01 Rožňava
  • osobne v Kancelárii prvého kontaktu – do podateľne Mestského úradu v Rožňave, Šafárikova 29, 048 01
  • alebo emailom: lenka.lestakova@roznava.sk

 

Ing. Ivan Nemčok
vedúci Odboru kultúry, športu a cestovného ruchu
tihy