Kostol sv. Františka Xaverského

Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského je výnimočný tým, že je jediným kostolom, ktorý postavili protestanti pre katolíkov. Kostol bol postavený v rokoch 1658 – 1687 na mieste starej radnice, zo severnej strany Strážnej veže. Jediné, čo sa zachovalo z pôvodnej radnice, je suterén pod loďou kostola, ktorý slúži ako hrobka pre hodnostárov premonštrátskeho rádu. Po oboch stranách vchodových dverí sa nachádzajú vo výklenkoch dve veľmi vzácne rezbárske drevené práce – sochy vyrezané z lipového dreva stelesňujúce Mojžiša a kráľa Dávida. Kostol predstavuje pamiatku na pôsobenie jezuitov, a neskôr aj premonštrátov. V druhej polovici 18. storočia bola ku kostolu pristavaná kaplnka s kamennou sochou sv. Jána Nepomuckého. Vedľa sochy sa nachádzajú dvaja anjelikovia, pričom ľavý je zobrazený s prstom na ústach a symbolizuje patróna spovedného tajomstva.

Kostol začali stavať na rozkaz rožňavského zemepána a ostrihomského arcibiskupa Juraja Lippaya. Stavebné práce trvali pomerne dlho, pretože rožňavskí mešťania stavali túto rekatolizačnú stavbu v dobe reformácie neochotne a na stavbu preto použili aj nekvalitný lacný materiál zo zrúcanej radnice.  Možno práve to zapríčinilo, že jedného letného dňa sa klenba zrútila. Okolo r. 1666 bola stavba zhruba dokončená, ale po vyhnaní jezuitov z mesta v r. 1682 bola zastavená. Po zrušení jezuitskej rehole bol kostol v správe františkánov a potom v rukách premonštrátov, ktorí v Rožňave založili gymnázium. Kostol v rámci vyučovacieho procesu navštevovali aj žiaci tohto gymnázia – odtiaľ pochádza pomenovanie „žiacky kostol“. V súčasnosti kostol využíva komunita saleziánov.

Kedy môžete kostol navštíviť?

Kostol je prístupný počas bohoslužieb: pondelok – piatok: 7.00 hod.; nedeľa: 8.30 hod.

Kostol sa nachádza na Námestí baníkov hneď vedľa strážnej veže. Polohu kostola nájdete v mape na podstránke Pamiatky.